promotions.hu
Sötét mód
Keresés
Menü megnyitás
GINOP 5.2.5-16-2016-00001 - GINOP 5.2.4-16-2016. Kisvárdai Szakképzési Centrum  Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma 2016. 11.14.
Helyi Hírek
Kategória fejléc
Promotions
Megosztás
Másolás
 
A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg, melynek lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A 25 év alatti szakképzett fiatalokat kilenc hónapon keresztül gyakornokként alkalmazza a vállalkozás, és ezen idő alatt az ehhez kapcsolódó vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységet is el kell látnia.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 1,9 millió forint, maximum 30 millió forint lehet. Előleg 5 millió forint feletti támogatási összeg megítélése esetén igényelhető, amely maximum a támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: 100%.

Elszámolható költségek:
Bér jellegű költségek:
- A gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált bérminimum összege (2016. évben bruttó 129 000 Ft), maximum bruttó 200 000 Ft (A munkabér a + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.).
- Munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt). 
- Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. (Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható). 
- A munkáltatót terhelő adók és járulékok. 
- A megváltozott munkaképességű gyakornok esetén a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége. 
- A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség. 
- A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében a támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75 000 forint legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatási idejére (a továbbfoglalkoztatásra nem).
- Vállalkozói kivét (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig.
- Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére foglalkoztatott személy kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt a teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig kaphat bért.

Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, munkavégzéshez:
- A megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését, és/vagy átalakítását.
- Anyagköltség (100 000 forintot el nem érő kis értékű tárgyi eszközök összesen maximum 300 000 forint értékben, pl munkaruha, munkavédelmi felszerelés, stb.)
- Eszközök és immateriális javak (az elszámolható költség maximum 25%-a lehet infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt) 
- A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. 
- A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás). Az ERFA-átjárhatóság maximális mértéke nem haladhatja meg a teljes projekt elszámolható költségének 10%-át.

Általános (rezsi)költség, kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás 
Az általános rezsiköltség és a kötelező nyilvánosság, tájékoztatás költsége átalány alapú elszámolással a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak (vállalati gyakornoki kapcsolattartó(k) és a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy) személyi jellegű ráfordításainak 15%-áig számolhatók el, ha ezek a költségek nem érintettek közbeszerzéssel.
 
A támogatást igénylők (pályázók) köre: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások.
Fogalom meghatározás: A mikro-, kis- és középvállalkozások kategóriája olyan vállalkozásokat tartalmaz, amelyek foglalkoztatottjainak száma nem haladja meg a 250 főt, éves forgalmuk nem több, mint 50 millió euró, éves mérlegük nem haladja meg a 43 millió eurót. A felhívás a Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei számára nyújt támogatási lehetőséget.

Területi korlátozás: A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet. A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

A pályázatokat a vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat. A projektmegvalósítás időtartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap.

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek az alábbiaknak:
- A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.
- A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, azaz legalább 2015-ös, vagy korábbi alapítású.
- Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív és nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá. 
- A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget. 
- A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási eljárás.
- A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján minimum 45 pontot ér el.
- A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a megtörtént kapcsolatfelvételről.

A gyakornokkal szemben támasztott követelmények:
- A munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb. 
- Az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű.
- A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik.
- Nincs felsőfokú végzettsége, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége
- A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban.
- A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

A gyakornoki a foglalkoztatásból kizáró okok:
- Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. 
- Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1. Gyakornokok foglalkoztatása
- A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának, melyről a Járási Hivatal által kiállított Igazolást kap. (Az igazolást be kell mutatnia a vállalkozásnak, és azt a projekt dokumentációjában meg kell őrizni.)
- A projekt teljes időtartamára (9 + 4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt kell létesíteni.
- A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltató és a gyakornok támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeit. 
- A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó feladatokat (9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval)
- A támogatás a foglalkoztatás első 9 hónapjára igényelhető.
- Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás számolható el.
- A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (+ 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére.
- A foglalkoztatás ideje alatt (9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető. 
- A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási időszak lejártát követően kell igazolnia. 

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:
- Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
- Ha a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását. Ebben az esetben is feltétel, hogy a gyakornok regisztrálása az Ifjúsági Garancia programban megtörténjen.
- Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni. 
- Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően, akár próbaidő alatt, a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet. 
- Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is - szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos részét visszafizetési kötelezettség terheli. 
- A kedvezményezett az új gyakornok megtalálásával és bevonásával kapcsolatban a területileg illetékes szakképzési centrumhoz mint a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. kiemelt felhívás kedvezményezett konzorciumi partneréhez, és/vagy a területileg illetékes Járási Hivatalhoz mint az Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló szervhez fordulhat segítségért. 
- Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor az új gyakornok csak a korábban alkalmazott gyakornok munkakörében foglalkoztatható vagy olyan hasonló munkakörben, amelynek betöltéséhez alátámaszthatóan alkalmasak a korábban beszerzett eszközök, immateriális javak. 
- A támogatást igénylőnek legkésőbb az előlegigényléskor, vagy egyszeri elszámolás esetén a záró kifizetés igénylésekor be kell nyújtania a Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozatot. 
- A támogatási kérelemtől való – a támogatási összeget befolyásoló - eltérés(eke)t a támogatást igénylőnek a változást követően azonnal, de legkésőbb a soron következő kifizetési igénylésben szükséges jeleznie, valamint a mellékletet ismételten benyújtania. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat. 
- Az Elszámoló lapot a támogatást igénylőnek a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításával kapcsolatos támogatás elszámolást tartalmazó kifizetés igénylésekor be kell nyújtania. 
- A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (Nyilatkozat statisztikai létszám benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat. 
- A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrum részére a gyakornokok számáról, személyéről, munkaköréről, béréről, a támogatott foglalkoztatás időtartamáról, és a továbbfoglalkoztatásról. 
- A támogatást igénylő 5 millió forint támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek. 
- A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét. 
- Vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) esetében, amennyiben a gyakornokcserére biztosított legfeljebb két alkalom lehetőségeit a támogatott vállalkozás kimerítette, az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van mód a kieső gyakornok pótlására.
- A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.

2. Adminisztrációs tevékenység
- A gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása 
- A kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok: 
- Aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét 
- A projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása
- A munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása 
- A munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása
A felsorolt dokumentumoknak a projekt tényleges megvalósításának helyszínén rendelkezésre kell állnia.

Kötelező vállalás: A gyakornok(ok) teljesítményértékelése: legalább 1 db.

Indikátor: A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma (min. 1 fő)

3. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett. 

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:
- A vállalati gyakornoki kapcsolattartó - aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja - tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylő vállalkozásnál. 
- 1-3 gyakornok mellé egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el. 
- A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása az előrehaladási naplóban. 
- Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt. 
- A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is. 
- A teljesítményértékelés kötelező vállalás, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után. 
- A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás során - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot is - együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez. 
- Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban.
- A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig. 
- Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása is.

A fentiek összegzéseként a felhívás indokoltságát alátámasztva megállapítható tehát, hogy a gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
 
Hasonló tartalmak
Galéria - Van képünk hozzá
Színes
Tech & Tudomány
Helyi Hírek
Időjárás