promotions.hu
Sötét mód
Keresés
Menü megnyitás

Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

Promotions Online Média Magazin

promotions.hu

 

Miről szól ez a Tájékoztató?

 

A szolgáltatásaink igénybevétele (pl. hírlevélre feliratkozás) során szükséges, hogy az Ön bizonyos személyes adataidat rögzítsük és kezeljük. Ebben a Tájékoztatóban ismertetjük, hogy az adatkezelésre milyen célokból kerülhet sor, meddig tároljuk az adatokat és azokat kiknek továbbítjuk, valamint, hogy mindezekkel kapcsolatban Önnek milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra az alábbi kifejtettek szerint a mi indokolt jogos érdekünk vagy reklámozás céljából került sor!

 

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Az Ön adatait a Promotions Media Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő kezeli („Promotions”), elérhetőségeink:

 • székhely/levelezési cím: 4531 Nyírpazony, Erdőföld utca 5. a. ép.
 • e-mail: info@promotions.hu
 • honlap: promotions.hu („Honlap”)
 • képviseli: Melles Maximilián ügyvezető.

 

Általános tudnivalók

 

 • Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelünk, és ezeket a célokat nem kapcsoljuk össze egymással. Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.
 • Ha az adatkezelés jogalapjaként a „hozzájárulás”-t jelöltük meg, akkor az adatai megadása nem kötelező és emiatt semmilyen hátrány nem fogja érinteni Önt. Az adott szolgáltatásunkat viszont csak akkor tudja igénybe venni, ha előzetesen, a jelen Tájékoztató ismeretében hozzájárul a kért személyes adatai kezeléséhez.
 • Ha az adatkezelés jogalapjaként a „szerződéskötés”-t jelöltük meg, akkor az adatai megadása nem kötelező, de annak elmaradása esetére a későbbiekben nem jöhet létre a szerződés a Promotions és Ön között, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást.
 • Személyes adatait csak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó lehető legszükségesebb ideig kezeljük. Mindegyik alább felsorolt adatkezelési cél esetében a személyes adatokat (a jogos érdekünk fennállása és az arra okot adó körülmény esetén) a jogi igényünk érvényesíthetőségének végéig vagyunk jogosultak kezelni (ez általában az 5 éves elévülési időt jelenti). Ha az adatkezelésre vonatkozó időtartam eltelt, a személyes adatait véglegesen töröljük.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a Honlapról történő elnavigálás következtében felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) adatkezelése kapcsán a Promotions semmilyen felelősséget nem vállal!

 

 

Bulifotó törlése

Az adatkezelés célja:

az Ön által eltávolítani kívánt felvétel törlése során a kérelmező beazonosítása és a kérelem teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása (az erre szolgáló űrlap kitöltésével)

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, esemény neve és dátuma, törölni kívánt kép

Az adattárolás időtartama:

az eltávolítani kívánt felvétel törlésének időpontjáig

Adattovábbítás:

szerk@promotions.hu

 

 

Hirdetési felületre árajánlatkérés

Az adatkezelés célja:

a Promotions hirdetési felületein megjeleníthető hirdetésre vonatkozó árajánlatkérés fogadása és annak feldolgozása

Az adatkezelés jogalapja:

szerződéskötés (előkészítése)

A kezelt adatok köre:

 • név, e-mail cím, telefonszám
 • a tervezett kampányra vonatkozó (űrlapon megadható) adatok: kampány téma, budget felső korlátja, kampány területe, hirdetési felület típusa, hirdetési időszak tervezett kezdete és vége, megjegyzés

Az adattárolás időtartama:

a hirdetésre vonatkozó szerződés megkötésééig

Adattovábbítás:

sales@promotions.hu

 

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja:

a Honlap erre szolgáló kapcsolatfelvételi űrlapján beérkező üzenetek feldolgozása és megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

az Ön hozzájárulása (az erre szolgáló űrlap kitöltésével)

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma

Az adattárolás időtartama:

az üzenettel kapcsolatos ügyintézés befejezéséig

Adattovábbítás:

info@promotions.hu

 

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Promotions adatkezelésével kapcsolatban.

 

1. Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását ingyenesen, feltételek és indokolás nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait töröljük, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét. Bizonyos esetekben a hozzájárulásának visszavonása esetén továbbra is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – az ilyen esetről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

 

2. Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

 

3. Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (pl. e-mailcím változása esetén).

 

4. Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írhatja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

 

5. Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

 

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
 • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

 

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

6. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük. Fontos tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

7. Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett.

 

Az adathordozás abban különbözik a fentebb említett hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben csak azokat a személyes adatokat adjuk át az Ön részére, amelyeket Ön adott meg nekünk, továbbá azokat is, amelyeket az Ön tevékenységei alapján rögzítettünk. Azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre.

 

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

8. Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://www.naih.hu/

 

9. Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

 

 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

 

1. A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk az info@promotions.hu címre. (A panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

 

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

 

2. Adatbiztonság

Személyes adatait saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott szervereken tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk. A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 

3. Az Ön felelőssége

Az általunk kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban. Kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

 

Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait (céges kapcsolattartók esetében a céges adatait) adja meg. A más nevében vagy által, vagy a saját nevében pontatlanul megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.

 

Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (pl. ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk). Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival kapcsolatban.

 

4. A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk: ilyen esetben előzetesen e-mail útján tájékoztatjuk Önt a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a Honlapon.

 

5. Irányadó jogszabályok

A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó. A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben elsődlegesen az alább felsorolt jogszabályok irányadók:

 • GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete;
 • Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • Ptk.: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

 

Budapest, 2019. január 19.